Zarządzanie projektem

2013.10.17

Nabór na specjalistę/tkę ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego w projekcie dotyczącym poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego.

OGŁOSZENIE >>>

 


 


2013.06.10

Nabór na specjalistę/tkę ds. organizacji konferencji

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. organizacji konferencji.

OGŁOSZENIE >>>>

 


 Rada Partnerów (RP) - główny organ zarządzający projektem i podejmujący kluczowe decyzje (pełni rolę grupy sterującej), zgodnie z dokumentem pn. „Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" z dnia 1 stycznia 2011 r.

RP jako organ wspierający lidera, ma za zadanie m.in. podejmowanie strategicznych decyzji, w tym akceptowanie zmian, koordynację działań, monitoring, weryfikację zgodności projektu z wcześniejszymi założeniami, nadzorowanie prawidłowości wszystkich produktów projektu, monitorowanie ryzyk oraz podejmowanie w razie potrzeby działań mających na celu łagodzenie zagrożenia.


Komitet Konsultacyjny (KK) - będzie dbał o:

  • powiązanie działań realizowanych w projekcie z aktualnymi i przyszłymi wyzwaniami strategicznymi w obszarze poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz ich zgodność z dokumentami strategicznymi,
  • zapewnienie spójności działań realizowanych w projekcie ze wsparciem dla sektora pozarządowego realizowanym w ramach Priorytetu V PO KL,
  • komplementarność działań realizowanych w projekcie w odniesieniu do przedsięwzięć podejmowanych przez inne podmioty.

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku