Zarządzanie projektemRADA PARTNERÓW:
Na potrzeby wspólnego zarządzania projektem powołano Radę Partnerów (RP), pełniącą rolę grupy sterującej.
RP, jako organ wspierający beneficjenta (Lidera Partnerstwa), ma za zadanie zarządzanie projektem i monitoring, m. in.:

 • podejmowanie strategicznych decyzji, w tym akceptowanie zmian w projekcie,
 • koordynację działań,
 • weryfikację zgodności przebiegu projektu z wcześniejszymi założeniami,
 • zatwierdzenie składu Komitetu Ekspertów, odpowiedzialnego za wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych,
 • nadzorowanie prawidłowości dostarczenia wszystkich produktów projektu,
 • monitorowanie ryzyk oraz podejmowanie w razie potrzeby działań mających na celu łagodzenie zagrożenia.

W skład Rady Partnerów wchodzi po dwóch przedstawicieli Lidera Partnerstwa i wszystkich Partnerów (1 członek i 1 zastępca). Przewodniczącym Rady Partnerów jest Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego, jako reprezentant Lidera Partnerstwa.

Skład RP:

 •  DPP: Krzysztof Więckiewicz (Przewodniczący Rady), Andżelika Wardęga
 •  CC: Xymena Bukowska, Marek Troszyński (w zast. Katarzyny Iwińskiej)
 •  FAOW: Anna Antoniewska, Tomasz Olszewski
 •  ISP: Małgorzata Koziarek, Elżbieta Tarkowska
 •  SPLOT: Marcin Dadel, Marta Jasiurska
 •  ZMP: Alicja Grenda, Tomasz Potkański

 

KOORDYNATOR PROJEKTU - Andżelika Wardęga
Do zadań koordynatora projektu (przedstawiciel DPP) należy m. in.:

 • bieżące zarządzanie projektem,
 • kontrola osiągania zakładanych rezultatów w projekcie,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • odpowiedzialność za dokumentację związaną z realizacją projektu,
 • nadzorowanie dokumentów finansowych, w tym wniosków o płatność,
 • komunikacja oraz kompletowanie i przekazywanie dokumentacji do instytucji zewnętrznych, w tym Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
 • uczestniczy w spotkaniach Rady Partnerów.

 


DORADCA W PARTNERSTWIE - Irena Wolińska
Doradca/ ekspert ds. realizacji projektu partnerskiego. Doświadczenia z przebiegu dotychczas realizowanego projektu systemowego wskazują, że wdrażanie projektu stawia przed projektodawcą stale nowe problemy, których rozwiązywanie wymaga szybkiej reakcji, szerokiej, specjalistycznej wiedzy zarówno o zasadach obowiązujących w ramach PO KL, prawodawstwie itp. Bardzo krótki w życiu projektowym czas wymagany na reakcję powoduje, że niezbędne jest posiłkowanie się wsparciem spoza struktur formalnych MPiPS, których tryb działania jest nieadekwatny do tego, jaki wymaga sprawna realizacja projektu. Zalecenia i opinie doradcy w dotychczas realizowanym projekcie (zatrudnionego przy Państwa akceptacji) stanowiły i stanowią dla DPP bardzo cenne eksperckie wsparcie i takiego wsparcia - jak zgodnie uważają wszyscy Partnerzy - Partnerstwo potrzebuje w przyszłości. Ponadto, należy zauważyć, iż jest to pierwszy projekt Departamentu Pożytku Publicznego - Beneficjenta systemowego realizowany w formule partnerskiej, która znacznie poszerza obowiązki i zakres kompetencji Beneficjenta, występującego jednocześnie jako Lider Partnerstwa.
Doradca ma równocześnie dodatkową rolę do spełnienia w kontekście funkcjonowania całego Partnerstwa, którą objął od początku prac nad projektem - moderatora Partnerstwa złożonego z sześciu różnych podmiotów, o innej kulturze organizacyjnej, sposobie pracy i trybie działania.
Funkcję doradcy w Partnerstwie pełni ekspertka Pani Irena Wolińska, posiadająca doświadczenie i kwalifikacje w zakresie eksperckiego wsparcia Beneficjentów w realizacji projektów w ramach PO KL, takie jak: prowadzenie szkoleń z zakresu PO KL dla pracowników administracji publicznej/samorządowej, praca eksperta ds. monitoringu i ewaluacji w ramach projektu PO KL, praca eksperta ds. oceny wniosków, pełnienie funkcji kierownika wielu projektów, udział w realizacji badań ewaluacyjnych w ramach PO KL, a także znaczące doświadczenie w pracy w administracji publicznej wynikające z wieloletniego kierowania komórką. organiz. MPiPS, KUP.

 


ZESPOŁY PROJEKTOWE:
Każdy z partnerów powołuje Zespół Projektowy na potrzeby wewnętrznej organizacji własnej pracy przy realizacji przypisanych zadań.

 


ZESPOŁY ZADANIOWE:
Partnerzy powołują robocze Zespoły Zadaniowe (ZZ) w celu realizacji koordynowanych przez nich zadań. W skład ZZ wchodzą przedstawiciele Partnerów, zainteresowanych udziałem w realizacji danego zadania. Pracami ZZ kieruje Partner odpowiedzialny za koordynację danego zadania/podzadania, np. Zespół Zadaniowy ds. badań (diagnozy współpracy), Zespół Zadaniowy ds. kampanii informacyjno-edukacyjnej.

 


KOMITET EKSPERTÓW:
Komitet Ekspertów (KE) jest autonomicznym ciałem merytorycznym (złożonym z 12 ekspertów), nie włączonym bezpośrednio w strukturę zarządzania projektem. Jednakże, dla zobrazowania faktu, iż skład Komitetu Ekspertów zostaje zatwierdzany przez Radę Partnerów został on uwzględniony w w/w schemacie. Prace Komitetu (związane z opracowywaniem części składowych modelu) będą wspierały Grupy Robocze.
Komitet Ekspertów będzie:

 • wytyczał szczegółowe cele badań prowadzonych w ramach projektu i dokonywał akceptacji merytorycznej wypracowanych raportów,
 • podejmował decyzje dotyczące ostatecznego kształtu modelu współpracy (jego struktury i zakresu poszczególnych elementów),
 • definiował tematykę do opracowywania podczas prac Grup Roboczych,
 • orzekał o składzie Grup Roboczych,
 • przyjmował pracę Grup Roboczych,
 • opiniował efekty prac Grup Roboczych,
 • czuwał nad merytoryczną stroną powstawania modelu,
 • pełnił funkcję metodyczną,
 • decydował o tym, czy dodatkowe ekspertyzy są potrzebne, a jeśli tak, zlecał ich przeprowadzenie,
 • opiniował sposób promocji/upowszechniania modelu,
 • eksperci Komitetu Ekspertów będą brali udział w forum on-line.

 

Skład KE:

 • Piotr Kontkiewicz - Zastępca Dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego, MPiPS
 • Wojciech Łukowski - MPiPS
 • Grzegorz Makowski - ISP
 • Magdalena Dudtkiewicz - ISP
 • Agnieszka Paczyńska - CC
 • Andrzej Zybała - CC
 • Anna Potok - FAOW
 • Urszula Budzich-Szukła - FAOW
 • Andrzej Porawski - ZMP
 • Stanisław Szwabski - ZMP
 • Jerzy Boczoń - Sieć SPLOT
 • Łukasz Domagała - Sieć SPLOT
 • Sekretarz KE - Zbigniew Wejcman, Sieć SPLOT
 • Organizacja prac KE - Anna Kurinia, SIeć SPLOT

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku