Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych

2013.05.16

Wyniki wyboru do wspólnej realizacji projektu systemowego

Uprzejmie informujemy, że Komisja Oceny Ofert dokonała wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu systemowego dot. wzmocnienia mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych.

Informujemy o możliwości złożenia odwołania od wyników oceny (formalnej i merytorycznej), które można składać w formie pisemnej (poczta tradycyjna lub fax lub skan pisma) w terminie 5 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru Partnerów tj. do dnia 23 maja 2013 r. do godz. 23.59 (decyduje data wpływu) na adres: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, fax: 22 693-46-60,e-mail: anna.panasiuk@mpips.gov.pl. Na kopercie, w tytule pisma lub maila, należy wpisać: "ODWOŁANIE. Projekt finansowy DPP".

W załączeniu znajdują się: szczegółowe zestawienie wyników naboru oraz protokół

Protokół >>>

Zestawienie wyników >>>

Z wybranymi Partnerami skontaktujemy się e-mailem.

 


2013.03.12

Otwarty nabór Partnerów

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych.

Ogłoszenie >>>>

Procedura odwoławcza >>>>Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku