Spotkania Komitetu Konsultacyjnego

2013.02.18

22 stycznia 2013 r.

22 stycznia 2013 r. członkowie Komitetu Konsultacyjnego spotkali się, by zapoznać się z wynikami badań przeprowadzonych w ramach projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Prezentowali przedstawiciele Partnerów w projekcie, odpowiedzialni za przeprowadzenie badań - Tomasz Schimanek z Instytutu Spraw Publicznych oraz Grzegorz Wiaderek z Instytutu Prawa i Społeczeństwa - INPRIS.
Omawiane badania ISP dotyczyły:

  • osób indywidualnych korzystających i niekorzystających z poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz
  • instytucji wspierających lub mogących potencjalnie wspierać poradnictwo prawne i obywatelskie.

INPRIS przedstawił wyniki analizy danych zastanych (desk research).
Następne spotkanie KK zostanie poświęcone na skonsultowanie propozycji modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego.


2012.10.19

10 października 2012 r.

10 października 2012 r. w siedzibie Departamentu Pożytku Publicznego odbyło się spotkanie Komitetu Konsultacyjnego. Członkowie KK mieli okazję zapoznać się z wynikami badania dotyczącego podmiotów świadczących poradnictwo prawne i obywatelskie, przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych. Kolejnym ważnym punktem spotkania było przedstawienie wstępnych wyników analizy danych zastanych (desk research), która została przeprowadzona przez INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa. Zapowiedziano, że pełna prezentacja wyników zostanie przedstawiona na następnym posiedzeniu, w styczniu 2013 r.


2012.06.29

13 czerwca 2012 r.

13 czerwca 2012 r. odbyło się spotkanie Komitetu Konsultacyjnego projektu partnerskiego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Członkowie Komitetu zapoznali się z przygotowaną na potrzeby badań w projekcie koncepcją badawczą. Podkreślony został fakt, że do tej pory nie były przeprowadzane tak szeroko zakrojone badania w tym zakresie tematycznym. Na następnym spotkaniu (10 października) Komitetu zostaną przedstawione pierwsze raporty z badań.


30 marca 2012 r.

30 marca 2012 r. miało miejsce pierwsze spotkanie Komitetu Konsultacyjnego projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. W skład Komitetu wchodzą m. in. przedstawiciele Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Związku Powiatów Polskich, Kancelarii Prezydenta RP, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Ministerstw: Pracy i Polityki Społecznej, Sprawiedliwości, Spraw Wewnętrznych. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego (MPiPS) Krzysztof Więckiewicz omówił rolę Komitetu i jego funkcje: konsultacyjną i opiniodawczą. Założenia zaprezentowali przedstawiciele Partnerów projektu. Termin następnego spotkania został wyznaczony na 13 czerwca 2012 r.Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku