Projekt "Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego"

Departament Pożytku Publicznego (DPP), zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL, pełni funkcje beneficjenta systemowego Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora.

W 2008 roku departament rozpoczął realizację projektu pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008-2010.

Celem projektu jest budowanie podstaw kompleksowego i efektywnego wsparcia współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. Zakłada się, iż działania podejmowane w ramach projektu przyczynią się do:

  • wzrostu wiedzy na temat efektywności mechanizmów konsultacyjnych,
  • zbudowania podstaw systemu stałego, cyklicznego i efektywnego monitorowania współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i pilotażowego wdrożenia,
  • usystematyzowania oraz wzrostu wiedzy na temat działalności i kondycji organizacji infrastrukturalnych oraz zdiagnozowania organizacji pozarządowych pod kątem ich zapotrzebowania na usługi szkoleniowo-doradcze,
  • usystematyzowania wiedzy na temat istnienia standardów działania III sektora,
  • wzmocnienia kompetencji kadr DPP w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W proces realizacji projektu zostali zaangażowani przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego, przedstawiciele środowisk akademickich oraz zewnętrzni eksperci, którzy będą uczestniczyć poprzez udział w panelach ekspertów.
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku