Projekt "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"

Projekt, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,  będzie wdrażany w partnerstwie w latach 2009-2011, a jego szacunkowa wartość wynosi: 5 500 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Podstawą działań w projekcie jest suma wybranych zadań przypisanych pierwotnie w Planie działania Priorytetu V na 2009 rok dla dwóch projektów systemowych, przewidzianych do realizacji od 2009 r., dotyczących zarówno wypracowania standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jak i upowszechniania współpracy w zakresie uzgadniania polityk publicznych pomiędzy administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi. DPP MPiPS odgrywać będzie kluczową rolę w zakresie nadzoru merytorycznego nad projektem.

Przedmiotem działań projektu będzie wypracowanie modelu współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego.

W ramach projektu przewiduje się wstępnie realizację następujących działań: 

1. Działania diagnostyczno-badawcze

Głównym celem części badawczo-diagnostycznej jest zgromadzenie i usystematyzowanie wiedzy nt. relacji współpracy między NGOs i administracją publiczną (w szczególności jst) oraz stworzenie narzędzi badawczych pozwalających na monitorowanie jakości współpracy międzysektorowej - Indeksu Jakości Współpracy (IJW). Zebrane dane posłużą jako zasób przydatny do wypracowania przez Komitet Ekspertów modelu współpracy międzysektorowej.

Przewiduje się również napełnienie, prowadzonej przez Związek Miast Polskich, ogólnodostępnej Bazy Systemu Analiz Samorządowych (SAS - www.sas.zmp.poznan.pl) danymi będącymi w dyspozycji MPiPS i MF nt. współpracy jst-NGOs (dane statystyczne za 2008, 2009) oraz stałe ich prezentowanie w portalu SAS. Będą one punktem wyjścia do obliczania IJW w środowiskach lokalnych.

W ramach projektu zaplanowane zostało także przygotowanie ekspertyz dotyczących:

* oceny jakości współpracy jednostek samorządu terytorialnego i NGOs;
* analizy form współtworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego i NGOs polityk publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem partycypacji NGOs przy opracowywaniu strategicznych dokumentów w zakresie ochrony środowiska (włączając decyzje środowiskowe) i polityki społecznej;
* analizy porównawczej czterech modeli współpracy międzysektorowej w wybranych krajach UE;
* identyfikacji i prezentacji tzw. dobrych praktyk z zakresu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i NGOs.

2. Działania metodyczno-edukacyjne

Wypracowany model współpracy będzie miał formę dokumentu uwzględniającego różne aspekty współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi (głównie finansowe i pozafinansowe). Nie będzie jednak podręcznikiem. Wypracowany model będzie miał odniesienie do znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która to w obecnym kształcie, po zmianach, obejmuje 8 różnych możliwych form współpracy jst i NGOs.

Opracowania Grup Roboczych i Komitetu Ekspertów zostaną poddane pogłębionej konsultacji, mającej charakter współtworzenia proponowanego modelu w ramach prowadzonych przez Związek Miast Polskich Grup Wymiany Doświadczeń (GWD), serii spotkań warsztatowych, organizowanych przez FAOW, mających na celu włączenie społeczności lokalnych i NGOs (szczególnie działających na obszarach wiejskich) w proces wypracowywania i testowania modelu współpracy i założeń do poradnika, zgodnie z uzgodnioną w gronie partnerów metodologią oraz podczas tzw. „Okrągłych Stołów" - spotkań dla Pełnomocników i przedstawicieli NGOs w formie warsztatów/dyskusji nt. wypracowanego modelu i doradztwa w zakresie budowania zasad kooperacji.

Po zakończeniu konsultacji, Komitet Ekspertów przyjmie wypracowany model współpracy. Na jego podstawie przygotowany zostanie modułowy poradnik (złożony z ok. 6 modułów) współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

3. Upowszechnianie i promocja wypracowanego modelu współpracy międzysektorowej

Ważnym elementem kampanii informacyjnej będzie cykl konferencji regionalnych.

W ramach działań edukacyjnych projekt zakłada przeprowadzenie szkoleń dla trenerów pracujących z NGOs i samorządami (zakres: tworzenie partnerstw, programów i modeli współpracy) zorganizowanych w ramach tzw. szkół. Warunkiem ukończenia szkoły będzie deklaracja/umowa dotycząca przeprowadzenia przez każdego z 64 przeszkolonych trenerów nieodopłatnych zajęć w swoim regionie dla 15 przedstawicieli samorządu i organizacji - zapewni to rozbudowanie w regionach sieci osób kompetentnych w obszarze współpracy jst-NGOs.

Działaniem upowszechniającym wypracowane w projekcie rozwiązania, skierowanym bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za współpracę jst i NGOs (Pełnomocników), będą Fora Pełnomocników, w których wezmą udział urzędnicy odpowiedzialni za współpracę administracji samorządowej z organizacjami ze szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego w danym województwie, stanowiące platformę do dyskusji, wymiany doświadczeń i zbierania opinii na temat współpracy samorządu z NGOs oraz upowszechniania wypracowanych rozwiązań.

Pozostałe działania upowszechniające to:

- organizowany przez ZMP Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania, rozszerzony zostanie w 2010 r. o kategorię „współpraca jst - NGOs",

- oraz rozszerzenie Bazy Dobrych Praktyk (BDP) - www.dobrepraktyki.pl (dostępnej po zakończeniu projektu) o nowy dział dot. współpracy jst-NGOs.

Powyższym działaniom edukacyjnym towarzyszyć będzie przygotowanie i dystrybucja materiałów szkoleniowych i dydaktycznych:
· tematyczna gra strategiczna - w sposób interaktywny i atrakcyjny prezentować będzie
możliwe sposoby współpracy oraz korzyści dla obu stron z niej wynikające z wykorzystaniem elementów opracowanego modelu,
· poradnik multimedialny złożony z krótkich przystępnie i nowocześnie opracowanych porad, informacji i wypowiedzi ekspertów (notatki, nagrania, ilustracje, animacje). Dodatkowo powstanie lista najczęściej zadawanych pytań (m.in. na podstawie spotkań konsultacyjnych GWD oraz pogłębionych badań jakościowych), które staną się podstawą do przygotowania ok. 30 krótkich opracowań eksperckich oraz nagrań multimedialnych. Poradnik multimedialny będzie dołączony w formie CD do poradnika drukowanego oraz w postaci krótkich miniodcinków będzie udostępniony poprzez stronę projektu,
· forum on-line (20 tyg.) z ekspertami.
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku