Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 jest jednym z programów operacyjnych, które łącznie z 16 regionalnymi programami operacyjnymi służą realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Program składa się z 10 Priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie centralnym jak i regionalnym.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

  • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo.
  • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. - Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce.
  • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.
  • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
  • Wzrost spójności terytorialnej.

więcej na:
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku