Produkty

Zadanie 1: Badania

Koncepcja badawcza przygotowana na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu

Raport Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie - analiza danych zastanych

Raport Podmioty udzielające bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

              Raport z badania biur obsługi interesantów w sądach powszechnych

Raport Korzystający i niekorzystający z poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Raport Instytucje i organizacje wspierające lub mogące potencjalnie wspierać podmioty świadczące poradnictwo prawne i obywatelskie

Kompleksowy raport z badania poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Stan obecny i wizje przyszłości

Raport Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Poradnik dla osób poszukujących i korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej

Mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego (link zewnętrzny)

 Zadanie 2: Model i polityka

21 protokołów ze spotkań konsultacyjnych dotyczących modelu poradnictwa prawnego i obywatelskiego

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa

 


 


2013.12.12

Zadanie 3: Upowszechnianie

Wywiad z Dyrektorem DPP Krzysztofem Więckiewiczem w Piśmie Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" nr 39-40, październik 2012, str. 50-51

Wkładka Porady prawne dla każdego, "Wspólnota" nr 20, wrzesień 2012, str. 33-40

Artykuły opublikowane przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w czasopiśmie "Klinika"

"Klinika" nr 13 (17)/2012, str. 15-27

  • Ograniczenia pomocy świadczonej przez uniwersyteckie poradnie prawne Katarzyna Furman-Łajszczak
  • Europa i Azja - uczmy się nawzajem Liubou Krasnitskaya

"Klinika" nr 15 (19)/2013

  • Ustanawianie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu cywilnym na tle praktyki orzeczniczej - Przemysław Mijal
  • Ustanawianie obrońcy z urzędu w postepowaniu karnym na tle praktyki orzeczniczej - Przemysław Mijal
  • Ustanawianie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowowadministracyjnym na tle praktyki orzeczniczej - Przemysław Mijal
  • Model pomocy prawnej z urzedu - postulaty de lege ferenda na tle istniejącego stanu prawnego - Przemysław Mijal

"Klinika" nr 16 (20)/2014

  • Instytucja tajemnicy w polskiej procedurze karnej, cywilnej i administracyjnej - Małgorzata Wysoczyńska
  • Zakres poufności i podstawowe obowiązki procesowe podmiotu udzielającego bezpłatnej porady prawnej i obywatelskiej - Małgorzata Wysoczyńska
  • Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna podmiotu udzielającego porady prawnej i obywatelskiej za naruszenie poufności w relacji z klientem - Małgorzata Wysoczyńska
  • Problematyka poufności w zakresie bezpłatnego poradnictwa prawnego na przykładzie klinik prawa a dostęp do informacji publicznej - Małgorzata Wysoczyńska

Artykuł opublikowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w "Edukacji Prawniczej" nr 12 (138) grudzień 2012 - Nieodpłatna pomoc prawna jako realizacja prawa do sądu dr Przemysław Mijal

Artykuł opublikowany przez INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w "Radcy Prawnym" nr 135, marzec 2013, str. 18-19, Unijne programy wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Publikacja Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie Potencjał społeczny poradnictwa prawnego i obywatelskiego, nr 132, 06.2013

Artykuł opublikowany przez Związek Biur Porad Obywatelskich na portalu ngo.pl Poradnictwo obywatelskie nad Tamizą, 26 czerwca 2013 r.

Artykuł opublikowany przez Związek Biur Porad Obywatelskich na portalu ngo.pl O potrzebie rozwoju poradnictwa w Polsce

Broszura streszczająca wyniki badań: Badanie poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Wybrane wyniki, wnioski i rekomendacje

Publikacja Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie, Medialny obraz poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz możliwośi popularyzacji tej formy pomocy

Konferencja Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa.

Boszura na konferencję Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa.

Notatki ze szkoleń T4T przeprowadzonych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Publikacja Związku Biur Porad Obywatelskich

Publikacja Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie, Finansowanie porad prawnych i obywatelskich świadczonych przez organizacje społeczne w Polsce - potrzeba systemowych rozwiązań, nr 137, 12.2013

Artykuł opublikowany przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) w Kwartalniku Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA, Problematyka dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego w badaniach i literaturze - Agata Witkowska

Artykuł opublikowany przez Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) w misięczniku Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, Standaryzacja w zarządzaniu jakością usług prawnych - Witold Klaus

Publikacja Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie, Jak wzmocnić rolę samorządów gminnych i powiatowych w rozwoju bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, nr 139, 03.2014

Notatki ze szkoleń dla organizatorów placówek poradniczych dotyczących modelu wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego przeprowadzonych przez FUPP:

Notatki ze szkoleń dla organizatorów placówek poradniczych dotyczących modelu wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego przeprowadzonych przez ZBPO:

Notatki ze szkoleń dla przedstawicieli jednostek samorzadu terytorialnego dotyczące modelu wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego - FUPP

Zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na poziomie województwa

Zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na poziomie powiatu

Kwartalnik o problematyce społeczeństwa obywatelskiego "Trzeci sektor" - numer specjalny poświęcony tematyce poradnictwa prawnego i obywatelskiego (ISP)

Publikacja Instytutu Spraw Publicznych w ramach serii Analizy i Opinie, Obywatelski wymiar e-sądownictwa w Polsce. O wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacji interesanta z sądem, nr 142, 06.2014


 


Spot promujący mapę poradnictwa prawnego i obywatelskiegoPoradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku