Produkty

2012.09.05

Produkty projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy":

Raporty cząstkowe i końcowe z badań (łącznie 12 raportów) realizowanych w ramach działań badawczo-diagnostycznych:

I Diagnoza jakości współpracy:

II Analiza form współtworzenia przez przez jst i NGOs polityk publicznych:

III Dobre praktyki:

Ekspertyzy:

1. Ekspertyza dotycząca oceny jakości współpracy,

2. Ekspertyza nt. form współtworzenia przez jst i NGOs polityk publicznych,

3. Ekspertyzy dot. analizy porównawczej międzynarodowej:

4. Ekspertyza dotycząca dobrych praktyk.

5. Ekspertyza dla ZMP dotycząca wskaźników do bazy SAS w zakresie współpracy JST-NGO obejmująca wskaźniki znajdujące się w statystyce publicznej i zasobach MPiPS oraz sugestie rozszerzenia zbioru na przyszłość

6. Wstępna analiza wydatków JST na współpracę z organizacjami i instytucjami społeczeństwa obywatelskiego (na podstawie pełnych danych o finansach JST z roku 2008)

 

IJW - narzędzie badawcze i wypracowana metodologia badania pozwalająca na monitorowanie jakości współpracy jst-NGOs:

1) - Niezbędnik do oceny jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Lokalny Indeks Jakości Współpracy

2) Niezbędnik do (samo)oceny współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Lokalny Indeks Jakości Współpracy (po pilotażu).

3) Jakość współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. Raport końcowy z badań.

4) Indeks Jakości Współpracy. Obraz współpracy między organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną. SUPLEMENT

 

System  Analiz Samorządowych

 

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

 

Poradnik dot. modelu współpracy:


Streszczenia w języku angielskim:

NGO involvement in environmental and social policy making in Poland

The quality of co-operation between public administration and non-governmental organisations


Strony internetowe dotyczące projektu i modelu współpracy, w ramach serwisów: www.pokl541.pozytek.gov.pl, www.ngo.pl i witryn wszystkich Partnerów. >>> Więcej >>>

 

Forum on-line (20 tygodni z ekspertami) oraz 20 raportów - podsumowanie najczęściej zadawanych pytań publikowane po tygodniowej sesji forum on-line.

Publikacje/Wydawnictwa:

Gazeta.ngo.pl - wydanie specjalne i artykuły w stałej kolumnie gazety

Kwartalnik Trzeci Sektor:

Samorząd Miejski:

Analizy i Opinie:

 

Biluletyn FAOW:

Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania 2010. LINK >>>

 

Nakładka do Bazy Dobrych Praktyk (ZMP) z opisami DP dot. współpracy jst-NGOs

 

Szkolenia dla trenerów (w ramach 2 Szkół):

Gra Kooperacja

Założenia do konkursu pn. Upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi

Opracowanie z ewaluacji projektu

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku