Lider i Partnerzy

2012.07.18

LIDER:

Departament Pożytku Publicznego

logo DPP

Departament Pożytku Publicznego jest jednostką organizacyjną Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, dla rozwoju wolontariatu oraz ekonomii społecznej, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem. Zajmuje się zarządzaniem i wdrażaniem Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W jego skład wchodzą dwa wydziały: Wydział Prawny i Nadzoru oraz Wydział Analiz, Programów i Współpracy. Dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego jest Krzysztof Więckiewicz.

Departament posiada duże doświadczenie w realizacji projektów, m.in.:

 • partnerstwo w projektach w ramach IW EQUAL - "Tu jest praca" oraz "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej";
 • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 1.1, Priorytetu 1. SPO RZL 2004-2006 „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora";
 • wdrażanie w latach 2005 - 2008 r. Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), a od 2009 r. Programu Operacyjnego FIO;
 • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 5.4.1, POKL „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego";
 • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 5.4.1, POKL „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy";
 • instytucja inicjująca projekt systemowy pt. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej" w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL oraz projekt pt. „Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej", realizowany w ramach Priorytetu I, Działanie 1.2 PO KL.

Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce realizowany jest przez zespół w składzie:

 • Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor projektu;
 • Piotr Kontkiewicz - Ekspert DPP;
 • Kamil Bobek - Kierownik projektu;

oraz:

 • Marta Szymczyk;
 • Marta Chydrasińska;
 • Andrzej Radniecki;
 • Małgorzata Saracyn;
 • Anna Skorża;
 • Adam Zaręba.

PARTNERZY:

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

              logo FUPP

Idea Uniwersyteckich Poradni Prawnych
Program Uniwersyteckich Poradni Prawnych (inaczej: kliniki prawa, ang.: legal clinics) polega na powoływaniu przy Wydziałach Prawa i Administracji poradni prawnych, w których studenci prawa, pod nadzorem i opieką merytoryczną pracowników naukowych i praktyków, udzielają nieodpłatnych porad prawnych osobom ubogim.

Jednym z podstawowych celów tego programu jest niesienie pomocy prawnej ludziom ubogim. W ten sposób zarówno spełnia się niezmiernie ważną misję społeczną, jak i kształtuje wśród studentów prawa świadomość traktowania zawodu prawniczego w kategoriach służby publicznej. Studenci mają możliwość poznania problemów społecznych, dzięki czemu wśród przyszłych prawników wzrasta stopień wrażliwości na kwestie naruszania praw człowieka.

Drugim ważnym celem jest udoskonalenie procesu kształcenia studentów prawa, poprzez kontakt z praktyką stosowania prawa w relacjach z klientami i ich rzeczywistymi problemami, nie zaś tylko z teorią. Jest to doskonałe połączenie kształcenia dydaktycznego ze zdobywaniem umiejętności praktycznych. Program ten adresowany jest zatem z jednej strony do studentów prawa i kadry dydaktycznej, z drugiej zaś strony jego głównymi odbiorcami są najsłabsze grupy społeczne takie jak: bezrobotni, bezdomni, emeryci, renciści, niepełnosprawni, ofiary przestępstw, kobiety w trudnej sytuacji życiowej, cudzoziemcy i uchodźcy. Dzięki temu programowi wzrasta zarówno zaangażowanie jednostek jak i całej społeczności prawno-akademickiej w pracę na rzecz szczególnie zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego. Pozwala on też zaspokoić elementarne, najważniejsze potrzeby społeczne związane z dostępem do bezpłatnej pomocy prawnej.

Fundacja
Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oprócz zadania finansowania uniwersyteckich poradni w Polsce spełnia rolę wzmacniającą potencjał programu na przyszłość. W tym celu podejmowane są działania na rzecz standaryzacji oraz utrzymywania odpowiednio wysokiego poziomu funkcjonowania edukacji klinicznej. Zgodnie ze Statutem Fundacja będzie realizować swoje cele w szczególności przez: wspieranie współpracy poradni, wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie praktycznej edukacji prawniczej, organizowanie szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji, zbieranie i przetwarzanie danych statystycznych o działalności poradni, gromadzenie i upowszechnianie know-how w zakresie organizacji poradni, propagowanie idei darmowej pomocy prawnej.

 

Instytut Spraw Publicznych

logo ISP 

Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) jest jednym z wiodących polskich think tanków, niezależnym ośrodkiem badawczo-analitycznym. ISP powstał w 1995 roku. Poprzez prowadzenie badań, ekspertyz i rekomendacji dotyczących podstawowych kwestii życia publicznego Instytut służy obywatelowi, społeczeństwu i państwu. ISP współpracuje z ekspertami i badaczami z polskich i zagranicznych ośrodków naukowych. Wyniki projektów badawczych prezentowane są na konferencjach i seminariach oraz publikowane w formie książek, raportów, komunikatów i rozpowszechniane wśród posłów i senatorów, członków rządu i administracji, w środowiskach akademickich, a także wśród dziennikarzy i działaczy organizacji pozarządowych.

ISP działa aktywnie na forum międzynarodowym, będąc członkiem wielu sieci i stowarzyszeń. Instytut jest jednym z założycieli i członków organizacji PASOS (Policy Association for an Open Society), zrzeszającej 41 think tanków z krajów Europy Środkowo- Wschodniej i Centralnej Azji. Prezes ISP jest członkiem Rady Dyrektorów Fundacji European Partnership for Democracy.

 

Instytut Prawa i Społeczeństwa

logo INPRIS
INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa, to prawniczy think-tank założony w 2009 roku. Podstawowe sposoby działania INPRIS to badania, analizy, wypracowanie rozwiązań systemowych, monitoring, przygotowanie propozycji reform, działanie na rzecz edukacji prawnej. Zależy nam na poprawie jakości prawa, standardów rządzenia oraz sprawności i przejrzystości działania kluczowych instytucji publicznych.

Przedsięwzięcia INPRIS koncentrują się obecnie na pięciu obszarach: dostęp do pomocy prawnej, innowacyjna edukacja prawna, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości, zawody prawnicze.

Założyciele INPRIS to osoby, które od lat zaangażowane są w prace na rzecz szerokiego dostępu do pomocy prawnej dobrej jakości.

INPRIS prowadzi między innymi bibliotekę dotyczącą reformy nieodpłatnej pomocy prawnej, w której znajdują się informacje na temat prac nad reformą systemu pomocy prawnej - podejmowane zarówno przez instytucje publiczne, rząd, jak i organizacje społeczne.

Można w niej znaleźć również projekty założeń ustawowych i ustaw, ekspertyzy i opinie dotyczące projektów, informacje o procesie legislacyjnym, różne publikacje.

INPRIS opublikował między innymi, następujące policy papers:

 • Poradnictwo prawne i obywatelskie - pojęcie, jakość, efektywność (grudzień 2010);
 • Reforma dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej (grudzień 2010);
 • Badania pomocy prawnej. Organizacje społeczne a socjologowie prawa - perspektywy współpracy (grudzień 2010);
 • Powszechny dostęp do aktów prawnych i orzeczeń sadowych (grudzień 2010).

 

Związek Biur Porad Obywatelskich     logo ZBPO nowe

Związek Biur Porad Obywatelskich jest organizacją pozarządową powołaną w kwietniu 1998 roku do wspomagania rozwijającej się sieci Biur Porad Obywatelskich w Polsce. Pierwsze Biura Porad Obywatelskich w Polsce rozpoczęły działalność w 1996 roku w odpowiedzi na potrzeby związane z przemianami gospodarczymi i ustrojowymi ostatnich lat, a także potrzeby związane z budowaniem demokratycznego społeczeństwa, świadomego swych praw.

Związek Biur Porad Obywatelskich jest ogólnopolskim stowarzyszeniem niezależnych organizacji społecznych. Misją ZBPO jest zapewnienie obywatelom wiedzy o przysługujących im prawach, tak aby potrafili w aktywny i skuteczny sposób rozwiązywać swoje problemy, a także działania na rzecz pożądanych społecznie zmian. Wartością Związku są wspólnie przyjęte zasady, standardy oraz metody mające zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Działania Związku są realizowane poprzez budowanie i wzmacnianie sieci organizacji działających na rzecz poradnictwa obywatelskiego.

Cele:

 • rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań na rzecz ochrony i realizacji praw obywatelskich oraz zwiększanie wiedzy na ten temat poprzez działalność oświatową i edukacyjną;
 • wspieranie działań mających na celu integrację oraz aktywizację społeczną i zawodową grup zagrożonych marginalizacją, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk osób bezrobotnych, ubogich, zagrożonych patologiami, niepełnosprawnych oraz wszystkich tych, którzy nie potrafią poradzić sobie z problemami dnia codziennego;
 • dążenie do wprowadzenia zmian w polityce społecznej, służących rozwojowi demokracji i budowie społeczeństwa obywatelskiego;
 • upowszechnianie praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • promocja i organizacja wolontariatu;
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe realizujące działalność pożytku publicznego w zakresie określonym wyżej.

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku