Lider i Partnerzy

LIDER:

1. Departament Pożytku Publicznego w MPiPS

Doświadczenie:

  • partnerstwo w projektach, w ramach IW EQUAL - "Tu jest praca" oraz "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej",
  • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 1.1, Priorytetu 1. SPO RZL 2004-2006 „Profesjonalne służby zatrudnienia na rzecz ekonomii społecznej i trzeciego sektora",
  • wdrażanie w latach 2005 - 2008 r. Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO), a od 2009 r. Programu Operacyjnego FIO,
  • realizacja projektu systemowego w ramach Działania 5.4.1, POKL „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego",
  • Instytucja inicjująca projekt systemowy pt. „Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej" w ramach Priorytetu I. Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej PO KL oraz projekt pt. „Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej", realizowany w ramach Priorytetu I, Działanie 1.2 PO KL.

www.pozytek.gov.pl

www.pokl541.pozytek.gov.pl

 

PARTNERZY:

2. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP)

Organizacja specjalizującą się w prowadzeniu badań, przygotowywaniu analiz, przeprowadzaniu seminariów i konferencji o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Instytut prowadzi również bogatą działalność wydawniczą publikując książki, biuletyny (Analizy i Opinie) i czasopisma (kwartalnik „Trzeci Sektor") poświęcone m.in. problematyce organizacji pozarządowych i ich relacji z sektorem publicznym.

www.isp.org.pl

Strona projektu

 

3. Collegium Civitas (CC)

Uczelnia niepubliczna zarejestrowana w MEN pod numerem 127, ma uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk humanistycznych (dziedzina: socjologia) magistra i licencjata. Oferuje studia w ramach szczególnie poszukiwanych kierunków i specjalności: Socjologii, Stosunków Międzynarodowych, Politologii, Antropologii Kulturowej, Dziennikarstwa, Filozofii oraz Administracji Publicznej. Oferuje również pełne studia w języku angielskim na kierunkach International Relations oraz Political Science. Uczelnia powstała z inicjatywy naukowców z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, działa pod patronatem pięciu instytutów nauk społecznych PAN: Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Historii, Instytutu Sztuki oraz Instytutu Slawistyki. Collegium Civitas jest jedyną uczelnią w kraju, która może poszczycid się tak bliskimi związkami z tyloma renomowanymi instytutami. Misją Collegium Civitas jest oferowanie młodym Polakom studiów społecznych i politycznych na wysokim poziomie. Studia w Collegium umożliwiają zdobywanie pogłębionej wiedzy i praktycznych umiejętności, poszerzanie horyzontów oraz kształtowanie dojrzałych postaw obywatelskich. Realizując swe powołanie uczelnia opiera się na zasadach, sprawdzonych przez ostatnie 10 lat. Collegium Civitas prowadzi nowatorskie studia podyplomowe - Roczne Podyplomowe Studium Zarządzanie Organizacjami Pozarządowymi. Studium przygotowuje pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych, w tym organizacji pożytku publicznego oraz pracowników administracji publicznej, do których obowiązków należy współpraca z organizacjami non-profit, do praktycznego stosowania prawa, w tym ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, zatrudnieniu socjalnym oraz współpracy z administracją publiczną, biznesem, mediami, instytucjami i organizacjami międzynarodowymi. Studium przekazuje interdyscyplinarną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania personelem, projektami i finansami w organizacjach pozarządowych.

www.civitas.edu.pl

CC: Strona projektu / Wszechnica: Strona projektu

 

4. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Związek stowarzyszeń zrzeszający 15 członków, których głównym celem jest wspieranie rozwoju sektora obywatelskiego oraz wzmacnianie relacji między organizacjami a administracją publiczną. Ośrodki Sieci SPLOT prowadzą działalność informacyjną szkoleniową, doradczą i wydawniczą skierowaną do organizacji i sektora publicznego. Sieć SPLOT dysponuje kadrą wykwalifikowanych trenerów i doradców, którzy od początku lat 90 zajmują się wspieraniem współpracy międzysektorowej.

www.siecsplot.pl

Strona projektu

 

5. Związek Miast Polskich (ZMP)

Największa ogólnopolska organizacja samorządowa, która reprezentuje interesy dużych i małych miast, wspiera samorządność lokalną i decentralizację. Do Związku należy 311 miast, co stanowi ponad 75% miejskiej ludności kraju. Związek reprezentuje interesy miast w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i w ramach realizacji projektu będzie także reprezentował Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Powiatów (strona www.jst.org.pl). Obok działalności legislacyjnej Związek wspomaga jednostki samorządu w doskonaleniu zarządzania. W tym celu prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (www.zmp.poznan.pl). Ponadto ZMP promuje lepszą współpracę władz samorządowych z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i społeczeństwem obywatelskim, m.in. analizując w formie ankiet realizację planów współpracy JST-NGO. ZMP ma doświadczenie w realizacji dużych programów doradczych i szkoleniowych dla jednostek samorządu ze środków Banku Światowego, funduszy unijnych i MF EOG. Biuro Związku zatrudnia 30 pracowników etatowych.

www.zmp.poznan.pl

Strona projektu

 

6. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW)

Jest pierwszym w Polsce porozumieniem organizacji działających na rzecz wsi, istniejącym od 2002 roku, początkowo jako struktura nieformalna, a od 2005 ma formę prawną związku stowarzyszeń. FAOW skupia wszystkie najważniejsze organizacje ogólnopolskie zajmujące się wsią (takie jak Fundacja Wspomagania Wsi, FAPA, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Federacja Inicjatyw Oświatowych), jak również organizacje o charakterze lokalnym i regionalnym. Wśród 80 członków FAOW największą grupę (ponad 30) stanowią Lokalne Grupy Działania - lokalne partnerstwa międzysektorowe (obejmujące sektor publiczny, prywatny i społeczny) utworzone w ramach programu Leader. Jednym z głównych celów FAOW jest budowanie partnerstwa i dialogu między organizacjami społeczeństwa obywatelskiego a administracją publiczną. FAOW zatrudnia 3 stałych pracowników w wymiarze półetatowym, FAOW wspiera też praca siedmioosobowego Zarządu oraz grupa około 20 ekspertów. FAOW posiada w pełni wyposażone biuro oraz sprzęt szkoleniowy. FAOW wypracował narzędzia komunikowania się z organizacjami społecznościami wiejskimi (forum i strona www oraz biuletyn FAOW). Przych. za ost. rok obr. 187 169,44 zł.

Potencjał instytucjonalny i kadrowy Partnerów był weryfikowany przez Departament Pożytku Publicznego na etapie procedury otwartego naboru Partnerów w celu wspólnej realizacji projektu. Wśród kryteriów wyboru Partnerów znajdowały się m.in. doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu; potencjał i doświadczenie w realizacji dużych przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych i zarządzaniu dużymi projektami; posiadanie sieci lokalnych/branżowych lub współpraca z sieciami lokalnymi/branżowymi, które mogą współuczestniczył w realizacji projektu; najbardziej efektywny dla celów partnerstwa wkład partnerów w zakresie osób posiadających doświadczenie i kwalifikacje istotne dla partnerstwa, w tym doświadczenie w działaniach na rzecz współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

www.faow.org.pl

Strona projektu

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Strona dotycząca projektu i modelu współpracy w ramach serwisu ngo.pl:

Strona projektu

 


 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku