Komponent V

20.07.2010

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

o wartości poniżej 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora w ramach realizacji projektu Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego poszukuje firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi programu Microsoft Office Word 2007

Przedmiot zamówienia:

Przeszkolenie 14 osób z programu Microsoft Office Word 2007

Pobierz zapytanie ofertowe>> Zapytanie ofertowe na szkolenie z Microsoft Office Word 2007Profesjonalizacja kadr DPP na rzecz III sektora

Działania podejmowane w ramach tego komponentu przyczynią się do podniesienia kompetencji kadr DPP, w celu usprawnienia współpracy z organizacjami pozarządowymi. Realizacja tego zadania przewiduje przeprowadzenie audytu kompetencyjnego pracowników DPP a następnie wdrażanie systemu podnoszenia kwalifikacji w oparciu o jego wyniki.02.02.2009

W 2008 r. odbył się  audyt kompetencyjny pracowników DPP. Polegał on na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności  związanych z zarządzaniem sferą pożytku publicznego, zasadami i technikami tworzenia aktów normatywnych, współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz z szeroko pojętym zarządzaniem projektami.

W 2009 roku planuje się wdrożenie systemu podnoszenia kwalifikacji, którym zostaną objęci pracownicy DPP.


 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku