Komponent II

Pilnie poszukiwana osoba do obsługi infolinii do projektu systemowego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Rozwój trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, pilnie poszukuje kandydatów do obsługi infolinii, za pomocą której udzielana będzie pomoc merytoryczna pracownikom administracji publicznej w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet dot. współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi.

>>>>POBIERZ OGŁOSZENIE04.05.2010

Badanie Monitoring współpracy za rok 2009

Zapraszamy do wypełnienia ankiety Monitoring współpracy 2009 on-line pracowników urzędów, którzy nie przysłali wypełnionych zgłoszeń do DPP.

Wypełnij ankietę.

 


 


16.04.2010

Badanie Monitoring współpracy za rok 2009

Aby ułatwić Państwu wypełnienie ankiety do badania Monitoring współpacy Urzędów i ich jednostek organziacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za 2009 rok udostępniamy Państwu ankietę w formacie doc a także Przewodnik dla pracowników administracji publicznej w wersji pdf.

POBIERZ>>>Ankieta.doc

POBIERZ>>>Przewodnik.pdf

 


 


15.04.2010

Monitoring współpracy 2009

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji (pisma o sygnaturze DPP-II-7410-36-AES/09 z dnia 17 listopada 2009 r.), prosimy wytypowanych pracowników z województw dolnośląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, pomorskiego, śląskiego o zebranie informacji dotyczących współpracy (finansowej, pozafinansowej oraz korzystania ze świadczeń wolontariuszy) Państwa Urzędu (wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi) z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2009 r.

Instrukcja:

1. Prosimy o zebranie danych z całego Państwa Urzędu. W związku z tym należy rozesłać ankietę do wszystkich departamentów / wydziałów / biur / komórek organizacyjnych w Państwa Urzędzie.

2. Prosimy również o zebranie informacji od jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez urząd, które potencjalnie mogą mieć kontakt z organizacjami pozarządowymi ze względu na zakres prowadzonych spraw i kompetencje.

3. Po zebraniu danych ze wszystkich właściwych komórek Urzędu, prosimy o stworzenie jednej zbiorczej ankiety za cały Urząd oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez urząd, zawierającej wszystkie zebrane informacje i wypełnienie ankiety on-line.

4. Wersję on-line ankiety prześlemy do Państwa na adresy e-mail zgłoszonych osób pod koniec kwietnia br.  Termin wypełnienia elektronicznej wersji ankiety mija 25 maja 2010 r.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu systemowego uruchomiona została infolinia, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 12.00. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 693-48-75.


 


3.03.2010

Monitoring współpracy 2009 - województwa dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie, pomorskie, śląskie.

Uprzejmie informujemy, iż w  związku z przeniesieniem Departamentu Pożytku Publicznego, na ul. Żurawią 4 a, zmienione zostały numery telefonów pracowników Departamentu.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie ankiety i zgłoszeń, pomocy Państwu udzieli Pani Magdalena Bochińska (tel.: 022 693 48 75) oraz Pan Wojciech Laskowski (tel.: 022 693 48 00 ). Informacje o przedsięwzięciu wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie: www.pozytek.gov.pl w zakładce: „Monitoring współpracy 2010" oraz na specjalnej stornie projektu systemowego: www.pokl541.pozytek.gov.pl.

 


 


25.02.2010

Cykl szkoleń specjalistycznych

W ramach komponentu II zostanie przeprowadzony cykl szkoleń dla kadry administracji publicznej, z zakresu zasad współpracy z sektorem pzoarządowym oraz sposobu informowania DPP o podjętych działaniach  w danym roku budżetowym.

Przeprowadzone zostaną 64 szkolenia w 8 województwach (lubelskim, lubuskim, pomorskim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim o zachodniopomorskim).W szkoleniach weźmie udział od 980 do 1310 uczestników.

Na szkoleniach będą podjemowanie zagadnienia z zakresu:

 • wprowadzenia do problmatyki sektora pozarządowego,
 • regulacji prawne dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatariacie,
 • sposobu informowania DPP o współpracy poszczególnych organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym za dany rok budżetowy przy wkorzystaniu narzędzia w postaci ankiety on-line.

 


 


25.02.2010

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

W toku postepowania przetargowego na "Usługi szkoleniowe w zakresie zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:PM GROUP s.c. Paweł Panasewicz, Marek Zubrycki.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poad adresem: Usługi szkoleniowe z zakresu zasad współpracy administracji pozarządowej z organizacjami pozarządowymi.


 

 


30.10.2009

Monitoring współpracy 2010 - województwo dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie, pomorskie, śląskie

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy gorąco podziękować za dotychczasową pomoc w zbieraniu informacji na temat współpracy Państwa Urzędu z organizacjami pozarządowymi.

Od 2005 r. Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje, we współpracy z administracją rządową i samorządową, Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Monitoring współpracy organów administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego uzyskał rekomendację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, zebrane informacje stanowią niezbędny wkład do monitoringu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2015, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 i ewaluacji wdrażania budżetu zadaniowego.

Zebranie tak ogromnego zasobu danych i wiedzy na temat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było i jest możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i współpracy Państwa Urzędu z Departamentem Pożytku Publicznego, za co pragniemy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowania.

Od 2008 r. Departament Pożytku Publicznego realizuje projekt systemowy pt.: „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego". Celem projektu jest budowanie podstaw kompleksowego i efektywnego wsparcia współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

W ramach tego projektu w 2009 r. Departament Pożytku Publicznego stworzył elektroniczny system pozyskiwania informacji o współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem Internetu.

Nawiązując do dotychczasowej współpracy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wytypowanie w Państwa Urzędzie pracownika, który zostanie wskazany do wypełnienia w 2010 r. ankiety o współpracy Państwa Urzędu z organizacjami pozarządowymi, tym razem za pomocą Internetu. Istotne jest, aby wskazany pracownik w ramach swoich obowiązków służbowych był zaangażowany we współpracę z organizacjami pozarządowymi. Wytypowanego pracownika Departament Pożytku Publicznego planuje objąć wsparciem merytorycznym w postaci szkolenia z zakresu funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, a na czas realizacji badania zostanie uruchomiona infolinia, za pomocą której udzielana będzie pomoc w zakresie wypełniania ankiet on-line.

Dane wytypowanego pracownika prosimy przesłać na załączonym formularzu zgłoszenia w terminie do dnia  27 listopada 2009 r. na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres: magdalena.bochinska@mpips.gov.pl lub wojciech.laskowski@mpips.gov.pl. Na kopercie oraz w tytule e-maila proszę umieścić dopisek: „Monitoring współpracy 2010".

Ponadto, uprzejmie informujemy, iż w razie jakichkolwiek pytań, pomocy Państwu udzieli Pani Magdalena Bochińska (tel.: (022) 661 14 31) oraz Pan Wojciech Laskowski (tel: 022 661 14 68). Informacje o przedsięwzięciu wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie: www.pozytek.gov.pl w zakładce: „Monitoring współpracy 2010" oraz na specjalnej stornie projektu systemowego: www.pokl541.pozytek.gov.pl.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA>>

 
Stworzenie systemu stałego monitorowania współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi

Działania podejmowane w ramach komponentu będą miały na celu stworzenie w MPiPS systemu stałego monitorowania współpracy pomiędzy administracją a organizacjami pozarządowymi, po uprzednim stworzeniu w DPP elektronicznego systemu pozyskiwania i przetwarzania danych.
Planuje się nawiązanie przez DPP współpracy z poszczególnymi urzędami administracji publicznej wszystkich szczebli, w wytypowanych województwach oraz przygotowanie programu wsparcia merytorycznego dla pracowników odpowiedzialnych w poszczególnych urzędach za przygotowanie danych nt. współpracy. Uruchomiona zostanie również infolinia za pomocą której udzielana będzie pomoc merytoryczna pracownikom administracji publicznej, w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet.04.09.2009

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił przetarg na przeprowadzenie usługi: "Usługi szkoleniowe w zakresie zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi"

Ogłoszenie o zamówieniu wraz dokumentacją dostępne są stronie www.mpips.gov.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.19.05.2009

Monitoring współpracy 2008 - województwo lubuskie, lubelskie, pomorskie śląskie

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do dotychczasowych ustaleń, prosimy wytypowanych pracowników z województw lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego i śląskiego o zebranie informacji dotyczących współpracy (finansowej, pozafinansowej oraz korzystania ze świadczeń wolontariuszy) Państwa Urzędu (wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi) z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2008 r. Prosimy o zebranie danych z całego Państwa Urzędu. W związku z tym należy możliwie szybko rozesłać ankietę do wszystkich departamentów / wydziałów / biur / komórek organizacyjnych w Państwa Urzędzie. Prosimy również o zebranie informacji od jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez urząd, które potencjalnie mogą mieć kontakt z organizacjami pozarządowymi ze względu na zakres prowadzonych spraw i kompetencje.

Po zebraniu danych ze wszystkich właściwych komórek Urzędu, prosimy o stworzenie jednej zbiorczej ankiety za cały Urząd oraz jednostki organizacyjne podległe i nadzorowane przez urząd, zawierającej wszystkie zebrane informacje i wypełnienie ankiety on-line. Wersję on-line ankiety prześlemy do Państwa na początku czerwca br. Termin wypełnienia elektronicznej wersji ankiety mija 30 czerwca 2009 r.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w ramach projektu systemowego uruchomiona została infolinia, która funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 09.00 - 15.00. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 022 661 14 02 oraz 022 661 14 31.

POBIERZ>>> Broszura [pdf, 207 kB] 

POBIERZ>>> Broszura- okładka [pdf, 363 kB]

POBIERZ>>> Ankieta dla urzędów - monitoring współpracy 2008 [doc., 1 730 kB]

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY >>>

 18.02.2009

Pilnie poszukiwane osoby do obsługi infolinii do projektu systemowego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Rozwój trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, pilnie poszukuje kandydatów do obsługi infolinii za pomocą której udzielana będzie pomoc merytoryczna pracownikom administracji publicznej, w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet oraz do researchingu stron BIP pod kątem weryfikacji informacji nt. programów współpracy.

 czas trwania zlecenia: 7 m-cy

 Główne obowiązki:

 • obsługa infolinii za pomocą której udzielania będzie pomoc merytoryczna pracownikom administracji publicznej, w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet dotyczących współpracy publicznej z organizacjami pozarządowymi
 • researching stron BIP pod kątem weryfikacji informacji nt. programów współpracy między administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi,
 • realizacja bieżących zadań ww. zakresie.

 Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność.

 Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
 • znajomość podziału administracyjnego Polski.

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 lutego 2009 r. drogą elektroniczną na adres: marta.chydrasinska@mpips.gov.pl
z dopiskiem „infolinia"

 Inne informacje:


Bezpośrednia współpraca w 9 osobowym zespole projektowym.


Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

  16.02.2009

Pilnie poszukiwany informatyk do projektu systemowego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Rozwój trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pilnie poszukuje kandydata do obsługi informatycznej - eksploatacji elektronicznego systemu gromadzenia danych w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE.

 

czas trwania zlecenia: 12 m-cy 

 

Główne obowiązki:

 • obsługa informatyczna- eksploatacja elektronicznego systemu gromadzenia danych (kontakty z  właściwymi komórkami MPiPS ws. przygotowania zamówień, zakupów sprzętu informatycznego i oprogramowania w ramach projektu),
 • konfiguracje i rozwiązywanie problemów związanych ze sprzętem komputerowym w porozumieniu z Departamentem Informatyki MPiPS,
 • rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników.

 

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub wyższe,
 • podstawowa znajomość programów do gromadzenia danych,
 • bardzo dobra praktyczna znajomość sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną,
 • praktyczna umiejętność konfigurowania urządzeń sieciowych,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność,
 • podstawowa znajomość języka angielskiego.

 

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie informatyczne,
 • doświadczenie w administracji publicznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2009 r. drogą elektroniczną na adres: marta.chydrasinska@mpips.gov.pl
z dopiskiem „Informatyk"

 

Inne informacje:


Bezpośrednia współpraca w 9 osobowym zespole projektowym.


Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 10.02.2009

Monitoring współpracy 2008

Pragniemy gorąco podziękować za dotychczasową pomoc w zbieraniu informacji na temat współpracy Państwa Urzędów z organizacjami pozarządowymi.

Od 2005 r. Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje, we współpracy z administracją rządową i samorządową, Sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Monitoring współpracy organów administracji publicznej z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego uzyskał rekomendację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto, zebrane informacje stanowią niezbędny wkład do monitoringu wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Strategii Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego 2009-2015, Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 i ewaluacji wdrażania budżetu zadaniowego.

Zebranie tak ogromnego zasobu danych i wiedzy na temat funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie było i jest możliwe dzięki wielkiemu zaangażowaniu i współpracy Państwa Urzędów z Departamentem Pożytku Publicznego, za co pragnę wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne podziękowania.

3 września 2008 r. Departament Pożytku Publicznego otrzymał decyzję o dofinansowaniu projektu systemowego pt.: „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego". Celem projektu jest budowanie podstaw kompleksowego i efektywnego wsparcia współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

W ramach tego projektu w 2009 r. Departament Pożytku Publicznego zamierza stworzyć elektroniczny system pozyskiwania informacji o współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi z wykorzystaniem Internetu.

W województwach lubuskim, lubelskim, pomorskim oraz śląskim pragniemy nawiązać współpracę z pracownikami, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych są zaangażowani we współpracę z organizacjami pozarządowymi i zostaną wskazani do wypełnienia w 2009 r. ankiety o współpracy Państwa Urzędów z organizacjami pozarządowymi, tym razem za pomocą Internetu.

Wytypowanych pracowników Departament Pożytku Publicznego obejmie wsparciem merytorycznym, a na czas realizacji badania zostanie uruchomiona infolinia, za pomocą której udzielana będzie pomoc w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet.

Dane wytypowanych pracowników prosimy przesłać na formularzu zgłoszenia w terminie do dnia 20 lutego 2009 r. (nowy przedłużony termin!) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Departament Pożytku Publicznego
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa

oraz pocztą elektroniczną na adres: anna.strzala@mpips.gov.pl lub marta.chydrasinska@mpips.gov.pl. Na kopercie oraz w tytule e-maila proszę umieścić dopisek: „Monitoring współpracy 2008".

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Panią Anną Elżbietą Strzałą (tel.: (022) 661 14 05) oraz Panią Martą Chydrasińską (tel.: (022) 661 14 28).

FORMULARZ ZGŁOSZENOWY >>>02.02.2009

W 2008 r. z zastosowaniem procedury prawo zamówień publicznych zakupiono platformę technologiczno-informatyczną wspomagającą przeprowadzanie internetowych i papierowych badań ankietowych oraz gromadzenie danych - SPSS Dimensions. Program ten umożliwia zarządzanie procesem badań od tworzenia kwestionariusza, poprzez jego publikację w sieci WWW, zarządzanie próbą badawczą, aż po dostęp w czasie rzeczywistym do wyników badań.

W ramach projektu Departament Pożytku Publicznego przewiduje przeprowadzenie badania on-line współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w formie pilotażu dla czterech województw (pomorskiego, śląskiego, lubuskiego i lubelskiego). Od 2010 r. planuje się kontynuację tego badania, ale już dla wszystkich województw.

Ponadto istnieje możliwość wykorzystania platformy statystycznej on-line do wsparcia nadzoru Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nad corocznym obowiązkiem sprawozdawczym organizacji pożytku publicznego oraz fundacji, dla których obowiązki nadzorcze sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku