Komponent I

Baza dobrych praktyk

Baza dobrych praktyk zawiera opisy przykładów ciekawych praktyk konsultacyjnych z Polski oraz zagranicy, przeprowadzonych z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi. Zostały one dobrane tak, aby skupiały się na różnych etapach procesu konsultacyjnego i dotyczyły możliwie różnorodnych kwestii, jakie mogą być poddawane konsultacjom.


Przykłady polskie dotyczą konsultacji dokumentów - zarówno na poziomie gminy wiejskiej, jak i całego województwa. Opisy skupiają się zazwyczaj na kilku wybranych etapach konsultacji, w których organizatorzy zastosowali ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Pokazują one, że często dzięki niewielkim nakładom finansowym i czasowym można zdecydowanie zwiększyć efektywność informowania, zasięgania opinii lub satysfakcji uczestników przez udzielenie informacji zwrotnej. W opisach poszczególnych przypadków zwrócono szczególną uwagę na kwestie techniczne i organizacyjne, które mogą być kluczowe przy chęci powtórzenia pewnych rozwiązań.


Wybrane przykłady zagraniczne również uwzględniają konsultacje na różnych poziomach: od konsultacji dzielnicowych, przez procesy dotyczące całych miast, gmin i województw, aż po konsultacje ogólnokrajowe. Wykorzystywano w nich zarówno techniki tradycyjne, dobrze znane także w Polsce (spotkania publiczne, wyłożenie dokumentów do wglądu), jak i rozwiązania innowacyjne, np. z wykorzystaniem nowych technologii (gra komputerowa, głosowanie z wykorzystaniem urn elektronicznych), które mogą dopiero służyć jako inspiracja dla przyszłych procesów konsultacyjnych w naszym kraju.


Zastosowanych schemat opisu pozwala w łatwy sposób uzyskać podstawowe informacje na temat danego procesu: miejsce, czas realizacji, temat jak również osobę kontaktową odpowiedzialną za dane działania. Każde opracowanie kończy się także wyróżnieniem tych elementów procesu konsultacji, które według autorów są szczególnie ciekawe i warte powtórzenia.

01 - Budżet Łodzi

02 - Miejscowy plan zagospodarowania Stare Babice

03 - Strategia Rozwoju Żyrardowa

04 - Program współpracy z NGO m. st. Warszawy

05 - Strategia Zrównoważonego Rozwoju Podkowy Leśniej

06 - Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego

07 - Miejski Program Rewitalizacji Poznań

08 - Lokalne Ramy Rozwoju Chelmsford

09 - Budżet Kolonia

10 - Program Gospodarowania odpadami Aachen

11 - Malmo

12 - Budżet partycypacyjny Racife

13 - Gra komputerowa Chinatown Boston

14 - Program Partycypacyjny America Speaks

15 - Konsultacje Zasad Planowania Lasów w USARaport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, przeprowadzonego w ramach projektu pn. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora PO KL 2007-2013.

POBIERZ RAPORT >>>

POBIERZ STRESZCZENIE>>>

DOWNLOAD ENGLISH VERSION >>>15.04.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania „Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę - Konsorcjum:SMG/KRC Poland Media SA, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa, Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, ul. Szpitalna 6 lok.2/5, 00-031 Warszawa. Oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową, wynoszącą 63,87 pkt.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych

Działania podejmowane w ramach tego komponentu przyczynią się do wypracowania narzędzia do badania efektywności mechanizmów konsultacyjnych w zakresie stanowienia i realizacji polityk publicznych i regulacji prawnych, a następnie zdiagnozowania sytuacji w ww. obszarze. Analiza efektywności mechanizmów konsultacyjnych pozwoli zaplanować działania, w kolejnych latach realizacji PO KL.19.08.2009

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił przetarg na przeprowadzenie badania: „Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych"

Ogłoszenie o zamówieniu wraz dokumentacją dostępne są stronie www.mpips.gov.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.02.02.2009

W ramach realizacji  Komponentu I zlecono wykonanie ekspertyzy nt. „Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju".

Ekspertyza zawiera propozycję zagadnień do dyskusji panelu ekspertów, który w drugim etapie realizacji Komponentu I ma wypracować wytyczne dla określenia przedmiotu zamówienia przy zlecaniu badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych.

W pracach panelu ekspertów uczestniczyli: prof. Jacek Sroka, prof. dr hab. Kazimierz Frieske, dr hab. Marek Pliszkiewicz, prof. dr hab. Jerzy Bartkowski, dr Maria Theiss, dr Paweł Poławski.

Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju
POBIERZ >>> [pdf, 683 kB]
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku