Departament Pożytku Publicznego

Departament Pożytku Publicznego

Departament Pożytku Publicznego powstał 1 kwietnia 2003 r. w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej jako jednostka odpowiedzialna za wdrożenia i promocję rozwiązań przyjętych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873). Ponadto Departament Pożytku Publicznego odpowiada za tworzenie warunków dla rozwoju organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz dla rozwoju wolontariatu, a także dla współpracy administracji publicznej z trzecim sektorem.

Dyrektorem Departamentu Pożytku Publicznego jest Krzysztof Więckiewicz.
W ramach Departamentu działają dwa wydziały: Wydział Prawny i Nadzoru oraz Wydział Programów, Analiz i Współpracy.

więcej na www.pozytek.gov.plPoradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku