Aktualności

Raport końcowy z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych

Zapraszamy do zapoznania się z raportem końcowym z badania efektywności mechanizmów konsultacji społecznych, przeprowadzonego w ramach projektu pn. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego, współfinansowanego ze środków EFS w ramach Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora PO KL 2007-2013.

POBIERZ RAPORT >>>

POBIERZ STRESZCZENIE>>>

DOWNLOAD ENGLISH VERSION >>>

 


 

 


29.10.2010

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

o wartości poniżej 14 000 euro

Badanie ewaluacyjne dot. oceny jakości projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sfera pożytku publicznego wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz zapytanie>>

 


 


17.09.2010

Raport z badania "Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne".

W zakładce "do pobrania" zamieszczony został pełen raport z badania. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

 


 


16.09.2010

Zaproszenie na konferencje

Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ma zaszczyt zaprosić napierwsza konferencje inaugurującą Krajowa Siec Tematyczna ds. Partnerstwa na temat partnerstwa w Unii Europejskiej i jej realizacji w polskich warunkach, która odbędzie się 21 października 2010 roku w Warszawie w godzinach 10.30 – 16.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ulicy ul. Wspólnej 2/4.

Konferencja jest skierowana przede wszystkim do osób, które w komitetach monitorujących fundusze europejskie 2007-2013 reprezentują związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowo-akademickie.

Główne tematy poruszane na konferencji:

1. jak skutecznie organizować partnerstwo w kontekście funduszy europejskich?

2. system finansowania organizacji społecznych. Spotkanie to umożliwi wzajemnie poznanie się przedstawicieli wielu środowisk i wymianę doświadczeń.

Szczegółowe informacje wraz z programem konferencji dostępne będą pod koniec września. Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa oraz Grupy Roboczej ds. Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Kłopotowskiego 6 lok. 61, 03-717 Warszawa tel. 22 619 46 94, fax. 22 828 91 29 Chęć uczestnictwa w konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres kst@ofop.eu do dnia 07 października 2010 roku.

Zaproszenie10.09.2010

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

o wartości poniżej 14 000 euro

Badanie ewaluacyjne dot. oceny jakości projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sfera pożytku publicznego wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pobierz zapytanie20.07.2010

Zapytanie ofertowe

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

o wartości poniżej 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora w ramach realizacji projektu Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego poszukuje firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi programu Microsoft Office Word 2007

Przedmiot zamówienia:

Przeszkolenie 14 osób z programu Microsoft Office Word 2007

Pobierz zapytanie: Zapytanie ofertowe na szkolenie z Microsoft Office Word 2007


 


28.05.2010

Zmiana terminów konferencji.

Zmiana terminów konferencji konsultacyjnych we Wrocławiu i Opolu.

23.06.2010 - Opole
28.06.2010 - Wrocław19.05.2010

Regionalne konferencje konsultacyjne w ramach badania "Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania"

Zaproszenie na konferencje

Formularz rejestracyjny dla uczestników w konferencjach znajduje się na stronie:

www.diagnozango.pl

Szczegóły znajdą Państwo w zakładce Komponent IV.04.05.2010

Badanie Monitoring współpracy 2009

Wypełnij ankietę on-line.28.04.2010

Badanie "Diagnoza działalności organizacji pozarządowych

pod kątem istnienia standardów działania".

Informacja o badaniu

 Część badawcza projektu Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania składa się z badań realizowanych różnymi metodami badawczymi. Badany problem poddany jest triangulacji poprzez zastosowanie zarówno metod ilościowych (sondażowych) oraz metod jakościowych. Dodatkowym uzupełnieniem procesu badawczego jest także realizowany na potrzeby projektu desk research.

W ramach badań jakościowych realizowane są:

     warsztaty (workshop),

     studium przypadku (case study).

Więcej informacji na ten temat można przeczytać w zakładce komponent IV

 26.04.2010

Otwarte konsultacje Sprawozdania SOF-1.

 Rozpoczęły się konsultacje projekt formularza SOF-1 do badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych za rok 2010, które będą trwały do dnia 14 maja br.

Wszystkich zainteresowanych badaniami statystycznymi organizacji pozarządowych oraz zgłoszeniem uwag do  formularza SOF-1 zapraszamy na przygotowaną w ramach komponentu IX stronę: Portal informacyjny GUS dla fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych .

 


 

 


20.04.2010

Baza organizacji infrastrukturalnych

W zakładce Komponent III udostępniamy Państwu bazę organizacji insfrastrukturalnych powstałą w wyniku badania pt. "Diagnoza organizacji infrastrukturalnych  oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne"

 


 


16.04.2010

Badanie Monitoring Współpracy za rok 2009

Wszelkie informacje na temat badania Monitoring Współpracy za rok 2009, a także broszurę Przewodnik dla pracowników adminstracji publicznej. Jak wypełnić ankietę monitorującą współpracę urzędów i ich jednostek organizacyjnych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za rok 2009 (w formacie pdf), oraz Ankietę dla urzędów (w formacie doc.) znajdą Państwo w zakładce  komponenent II oraz w zakładce Do pobrania.

 


 15.04.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania „Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych” wybrano najkorzystniejszą ofertę.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce dotyczącej komponentu I, oraz w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 


 


26.03.2010

Raport cząstkowy w komponencie III

Od dnia dzisiejszego na naszych stronach dostępny jest raport cząstkowy z badania „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne”- serdecznie zapraszamy do lektury!3.03.2010

Monitoring współpracy 2009 - województwo dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie, pomorskie, śląskie.

Uprzejmnie informujemy, iż w  związku z przeniesieniem Dapartamentu Pożytku Publicznego, na ul. Żurawią 4 a, zmienione zostały numery telefonów pracowników Departamentu.

W razie jakichkolwiek pytań w sprawie ankiety i zgłoszeń, pomocy Państwu udzieli Pani Magdalena Bochińska (tel.: (022) 693 48 75) oraz Pan Wojciech Laskowski (tel: 022 693 48 00 ). Informacje o przedsięwzięciu wraz z formularzem zgłoszenia znajdują się na stronie: www.pozytek.gov.pl w zakładce: „Monitoring współpracy 2010" oraz na specjalnej stornie projektu systemowego: www.pokl541.pozytek.gov.pl.

 


 


25.02.2010

Wsparcie systemu badania organizacji pozarządowych w ramach statystyki publicznej

29 stycznia 2010 roku między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej  i Głównym Urzędem Statystycznym podpisane zostało porozumienie na realizację, w ramach projektu  "Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego, wsparcie zadania systemu badania organizacji pozarządowych w  ramach statystyki publicznej."

Zadanie to będzie realizowane w 2010 roku przez Departament Badań Społecznych GUS, w ramach którego funkcjonuje Wydział Badań Gospodarki Społecznej odpowiedzialny za badanie fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych. Celem zadania jest stworzenie w ramach statystyki publicznej systemu generowania danych odpowiadającego na potrzeby instytucji monitorujących i wspierających rozwój trzeciego sektora a zarazem przyjaznego dla organizacji pozarządowych.

Departament zaplanował przeprowadzenie szeregu działań, które przysłużą się do lepszej realizacji badania SOF-1, w tym:

 • powołane zostaną panele ekspertów,
 • przeprowadzone będą szerokie konsultacje ze środowiskiem pozarządowym nowej wersji sprawozdania SOF-1,
 • rozbudowana będzie witryna internetowa GUS kierowana do organizacji,
 • zostaną wydane bezpłatne materiały informacyjne kierowane do organizacji pozarządowych o wynikach badania za 2008 rok,
 • opracowane będą elektroniczne wersje sprawozdań SOF-1 za 2010 rok
 • przeprowadzone zostanie szkolenie dla pracowników resortu statystyki publicznej odpowiedzialnych za realizację badania SOF-1 w zakresie wzmocnienia kompetencji w komunikowaniu się z organizacjami pozarządowymi.

 

Szczegółowe informacje o zadaniu znajdują się w prezentacji:

Wsparcie systemu badania organizacji pozarządowych w ramach statystyki publicznej.25.02.2010

Cykl szkoleń specjalistycznych

W ramach komponentu II zostanie przeprowadzony cykle szkoleń dla kadry administracji publicznej, z zakresu zasad współpracy z sektorem pzoarządowym oraz sposobu informowania DPP o podjętych działaniach  w danym roku budżetowym.

Przeprowadzone zostaną 64 szkolenia w 8 województwach (lubelskim, lubuskim, pomorskim, śląskim, dolnośląskim, świętokrzyskim o zachodniopomorskim).W szkoleniach weźmie udział od 980 do 1310 uczestników.

Na szkoleniach będą podjemowanie zagadnienia z zakresu:

 • wprowadzenia do problmatyki sektora pozarządowego,
 • regulacji prawne dotyczące ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolonatariacie,
 • sposobu informowania DPP o współpracy poszczególnych organów administracji publicznej z sektorem pozarządowym za dany rok budżetowy przy wkorzystaniu narzędzia w postaci ankiety on-line


25.02.2010

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

W dniu 8 stycznia 2010 r., zostało ogłoszone zawiadominie  o wybraniu najkorzystniejszej oferty na oprzeprowadzenie badania „Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod katem istnienia standardów działania".

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: SMG/KRC Poland Media SA, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa.

Oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową, wynoszącą 88,92 pkt.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:„Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod katem istnienia standardów działania”

 25.02.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

W dniu 1.10.2009 nastąpiło ogłoszenie zawiadomienia o wyborze jakorzystniejszej oferty naprzeprowadzenie badania „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne".

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: PSDBSp. z o.o., Warszawa, ul. Sienna 75, Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nalewki 5/40,Pentor Research International SA, Warszawa, ul. Postępu 18B.

Oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową, wynoszącą 89,56 pkt.

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać pod adresem: Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne25.02.2010

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

W toku postepowania przetargowego na "Usługi szkoleniowe w zakresie zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:PM GROUP s.c. Paweł Panasewicz, Marek Zubrycki.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poad adresem: Usługi szkoleniowe z zakresu zasad współpracy administracji pozarządowej z organizacjami pozarządowymi.30.10.2009

Monitoring współpracy 2010 - województwo dolnośląskie, małopolskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, lubuskie, lubelskie, pomorskie, śląskie

 

Szanowni Państwo,

Pragniemy gorąco podziękować za dotychczasową pomoc w zbieraniu informacji na temat współpracy Państwa Urzędu z organizacjami pozarządowymi.

Nawiązując do dotychczasowej współpracy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o wytypowanie w Państwa Urzędzie pracownika, który zostanie wskazany do wypełnienia w 2010 r. ankiety o współpracy Państwa Urzędu z organizacjami pozarządowymi, tym razem za pomocą Internetu.

więcej>>

 25.09.2009

Ogłoszenie o naborze

 

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Rozwój trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, pilnie poszukuje kandydata do realizacji zadań związanych ze współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie badania trzeciego sektora.

 czas trwania zlecenia: 14 m-cy *

 Główne obowiązki:

 • współpraca z GUS (wdrażanie badania SOF-1),
 • monitorowanie efektów rzeczowych zadania,
 • prowadzenie dokumentacji realizacji zadania,
 • realizacja bieżących zadań ww. zakresie.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość problematyki badań trzeciego sektora,
 • umiejętność pracy w zespole i organizacji pracy własnej,
 • komunikatywność.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w pracy w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji


Dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08.10.2009 r. drogą elektroniczną na adres: marta.chydrasinska@mpips.gov.pl
z dopiskiem „GUS - badanie"

 

Termin składania ofert został przesunięty do dnia 20.10.2009 r.

Inne informacje:


Bezpośrednia współpraca  z członkami  zespołu projektowego.


Forma zatrudnienia: umowa-zlecenie.


Wybrani zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu).

 

* Podpisanie umowy cywilno-prawnej z wybranym kandydatem nastapi po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej II Stopnia na realizację zadania.

 06.09.2009

Ogłoszenie o przetargu

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłosił przetarg na na przeprowadzenie badania „Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania". więcej »04.09.2009

Ogłoszenie o przetargu

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłosił przetarg na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie zasad współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi więcej »19.08.2009

Ogłoszenie o przetargu

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił przetarg na przeprowadzenie badania: „Badanie efektywności mechanizmów konsultacji społecznych" więcej »06.08.2009

Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. "Zwiększenie..." wdrażanego w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL

Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, że w wyniku oceny ofert nadesłanych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania Badania ewaluacyjnego dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nie wyłoniono Wykonawcy. Powodem odstąpienia od wyboru Wykonawcy przedmiotowego badania były zbyt wysokie propozycje cenowe zawarte w nadesłanych ofertach.22.06.2009

Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. "Zwiększenie..." wdrażanego w ramach Poddziałania 5.4.1 PO KL- zapytanie ofertowe

Departament Pożytku Publicznego zaprasza do składania ofert na Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia >>> [pdf, 148 kB]

Termin nadsyłania ofert upływa 13 lipca 2009 r.08.06.2009

Ogłoszenie o przetargu

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił przetarg nieograniczony na realizację usługi na przeprowadzenie badania: „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne" więcej »19.05.2009

Monitoring współpracy 2008 województwo lubuskie, lubelskie, pomorskie, śląskie

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do dotychczasowych ustaleń, prosimy wytypowanych pracowników z województw lubuskiego, lubelskiego, pomorskiego i śląskiego o zebranie informacji dotyczących współpracy Państwa Urzędu (wraz z podległymi i nadzorowanymi jednostkami organizacyjnymi) z podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego za 2008 r. więcej »09.03.2009

Ekspertyza pt. „Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju"

więcej »18.02.2009

Pilnie poszukiwane osoby do obsługi infolinii do projektu systemowego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Rozwój trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, pilnie poszukuje kandydatów do obsługi infolinii za pomocą której udzielana będzie pomoc merytoryczna pracownikom administracji publicznej, w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet oraz do researchingu stron BIP pod kątem weryfikacji informacji nt. programów współpracy.więcej »16.02.2009

Pilnie poszukiwany informatyk do projektu systemowego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Rozwój trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, pilnie poszukuje kandydata do obsługi informatycznej - eksploatacji elektronicznego systemu gromadzenia danych w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE. więcej »10.02.2009

Uwaga! Przedłużamy termin przysyłania zgłoszeń w ramach „Monitoringu współpracy 2008"

Ze względu na liczne telefony i Państwa prośby, przedłużamy termin zgłaszania pracowników, którzy w ramach swoich obowiązków służbowych są zaangażowani we współpracę z organizacjami pozarządowymi i zostaną wskazani do wypełnienia w 2009 r. ankiety o współpracy Urzędów z organizacjami pozarządowymi za pomocą Internetu. więcej »03.09.2008

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymał decyzję o dofinansowaniu projektu

3 września 2008 roku Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej otrzymał decyzję o dofinansowaniu projektu pt.: „Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego, dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego". Celem projektu jest budowanie podstaw kompleksowego i efektywnego wsparcia współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi. W jego realizację zaangażowani są zarówno etatowi pracownicy departamentu , jak i osoby specjalnie do tego zatrudnione, którzy razem tworzą zgrany i energiczny Zespół.
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku